Stacks Image 609
Enter the name for this tabbed section: Vad behöver jag göra på min tomt?
Gör en enkel skiss över din tomt.

Märk upp önskad plats vid tomtgräns där slangen ska ledas in på fastigheten med en käpp/pinne med en skylt som det står ”Fiber” på. Om du beställt flera anslutningar till din fastighet märk upp även dessa med käpp/pinne och en skylt. Om du inte har fått en skylt, finns de att hämta på Spinnhjulet.

Märk också upp var på huset du vill ha din anslutningsbox (den monteras utomhus). Du som fastighetsägare ansvarar för att ordna utrymme för uppsättning av medieomvandlare och nätverksuttag inomhus, max 5 meter in i huset från platsen där fibern kommer in. Du ansvarar också för att det finns ett eluttag där du vill placera medieomvandlaren.

Leta rätt på och markera tydligt ut rör och ledningar som finns i trädgården då dessa är mycket svåra att hitta annars. Rita även in på dessa skissen.
För att lokalisera var egna rör och ledningar kan finnas, fundera på:
 • Var elen kommer in i huset och var ”stolpen” som elen kommer från finns.
 • Var vattnet kommer in - var ligger brunnen?
 • Var avlopprören kommer från huset - var finns avloppsbrunnen?
 • Finns det fast telefon med jordledning?
 • Har du grävt ned jordvärme eller bergvärme? Hur kommer det in i huset?
Rita in den rakaste/kortaste vägen på skissen och ta även hänsyn till buskar, träd, staket, häckar mm. Tänk på att det inte får vara några skarpa böjar.

Om du inte vill ha en grävmaskin på tomten finns det inget som hindrar att du själv gräver ett schakt där kanalisationen sedan läggs. Oavsett vilket du väljer får du själv återställa gräsmattan, buskar som är flyttade etc.
Enter the name for this tabbed section: Vad kommer det att kosta?
Vi har fått ett maxpris från Relacom som är 24 900 kr. Till detta ska samförläggningen med Eda kommun läggas till. Den har vi beräknat till ca 2100 kr. Vilket gör en totalsumma på max 27 000 kr.
Enter the name for this tabbed section: Vad är det som grävs ner i backen?
Föreningen samförlägger kanalisation i kommunens stamnätsschakt. Kanalisation är de tomrör/slangar som fiberkabeln blåses in i, i samband med nätets färdigställande i ett senare skede. Kommunen bygger ett stamnät till de telestationer som Telia aviserat kommer vara kvar.

Stamnätet till Skillingmark kommer från Flogned via Adolfsfors, Mörtebäcken, Kronan, Holmsrud, Vikene, Gunnerud, Bön sedan till Skillingsfors.
Föreningen samförlägger sin kanalisation så långt som möjligt i stamnätsschaktet till de fastigheter som är medlemmar i föreningen. I detta skedet, när det inte är vi själva som gräver, kan vi inte ställa krav på att medlemmen har förbundit sig till fiber.

Grävningen till Skillingsfors är klar och nu kommer de som projekterar kommunens stamnät titta var det är lämpligt att gräva mot Vestmarka . En grovplanering är gjord, men den måste stämmas av med "verkligheten". När detta är gjort och alla markavtal med berörda markägare är skrivna kan grävningen påbörjas.

Varför blir det dyrare om man bestämmer sig senare?
Stamnätet går från nod - nod. Föreningens kanalisation skarvas på vid en brunn vid föreningsgränsen och följer stamnätet till noden, men den delas även upp i brunnar med några km avstånd. Kopplingsskåp ställs upp vid en grupp av hus. Till kopplingsskåpen dras föreningens kanalisation och till de fastigheter som ska har fiber. Vid fastighetsgränserna lämnas en bit slang som proppas så inte smuts eller damm kommer in. När föreningen har grävt sitt eget nät och in till alla fastigheter blåses fiber in.

Den fastighet som gör detta när allt är nedlagt i backen får själv bekosta grävning, kanalisation, fiberblåsning och svetsning.
Enter the name for this tabbed section: Ni gräver ner fibern i min mark. Vad händer om jag gräver av eller kör sönder den?
Som vid allt annat arbete där det kan finnas något som ligger i backen ska utsättning begäras. Börja alltid med Ledningskollen.se. Du som har mark där fibern kommer grävas ner får en karta över området när kanalisationen är inmätt.

Det är fastighetsägaren/beställaren som ska kontakta Ledningskollen.se och ansvara för att utsättning utförs.

Efter några dagar, oftast 1-3 dagar, beroende på hur snabbt ledningsägarna hanterar ditt ärende, får du något av följande besked:
 • klartecken för grävning
 • en karta som visar var ledningar finns
 • ledningsägaren kommer att komma ut och markera var ledningarna går
Har du gjort enligt anvisningarna och det visar sig att en kabel som grävts av ”inte finns” - då är det ledningsägaren som får stå för kostnaden.
Om kabeln inte ligger där den är anvisad att ligga så behöver du heller inte betala för avgrävd kabel.

De som inte begär kabelutsättning av kabeln blir alltid skyldiga att betala för denna. Djupet har inte med saken att göra eftersom det kan variera över tid av olika orsaker.

Kabelutsättning är gratis.

Så för att vara på den säkra sidan: Kolla upp att alla som har något i backen verkligen har märkt upp var allt ligger.

Skanovas krav vid nedläggning av kanalisation
Följande djup gäller för fyllningshöjd (avståndet mellan det översta kanalisationsröret och markytan):
 • Körbana: min 0,55 m
 • Trottoar, cykelbana, parkmark o liknande: min 0,35 m
 • Brukad mark (åker och skog): min 0,75 m fyllningshöjd
 • Tomtmark gräsyta 0,30 m
 • I övrig mark: min 0,65 m
Markeringsnät läggs ovanpå kringfyllningen. Det varnar för kanalisation för framtida grävning och den inbyggda söktråden är till hjälp vid vid en kabelutsättning i samband med markarbeten.
Resterande fyllning görs enligt markägarens önskemål.

För ytterligare information hänvisas till: (Anläggnings AMA 98), AMA anläggning 07.

Inmätning
När arbetet är klart mäts kanalisationen in av lantmätare eller direkt vid grävningen med mätutrustning som sitter i grävmaskinen. Mätningen görs med en noggrannhet på 0,025 – 0,05 meter i SWEREF 99TM alt SWEREF 991200 (plan) och RH 2000 (höjd).